Tuesday, May 29, 2012

两岁

翻看儿子们照片,发现两岁,虽然是麻烦点,什么都要自己来,衣服要自己选,上车要自己爬,要跟着他的步骤走,跳到一步都不可以, 喜欢乱乱试,乱乱按。 还真的麻烦。

可是两岁。。。没有小baby 时期那么丑, 也没有长大后的不好看,两岁,越来越handsome 。。。哈哈哈哈哈。。。。。ok 。。妈妈眼中的儿子都是handsome 的,请不要吐

                                                                    老大的两岁


老二的两岁


老三的两岁 


0 评论:

Post a Comment